പുനർ ലേല/പുനർ ക്വട്ടേഷൻ പരസ്യം

തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ ആർട്സ് കാേളജ് കാംപസിൽ കാന്റീന് മുൻ ഭാഗത്തായി നിൽക്കുന്ന മരം 26/07/2023 രാവിലെ 11.00 മണിക്ക് പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്തും മുദ്ര വച്ച ക്വട്ടേഷൻ സ്വീകരിച്ചും വിൽക്കുന്നതാണ്

For more details click here